ژاله صامتی در پستش نوشت:

این روزها با پسرکم در حال ضبط « زیر خاکی » پشت صحنه آتیش می سوزونیم

زیرخاکی