مهدی جهانی این عکس را در صفحه خود منتشر کرد.

مهدی جهانی