بابک جهانبخش با انتشار این عکس نوشت:

بابک جهانبخش

سی سال پیش 

در گذرگاه جاده ی زندگی آموختم

خیلی چیزها رو نمیشه به زور از خدا خواست !

هر چی قسمت باشه همون میشه .

اگر در تقدیرت باشد

دنیا هم برای رسیدن به او کوچک است ،

ولی اگر در سرنوشتت نباشد

حتی در کوچه ی بن بست هم به هم نمی رسید !

امروزتون شاد بخت 

تقدیرتون قشنگ 

عمرتون بلند 

سرنوشتتون تابناک 

دستاتون سرشار از نعمت و برکت 

زندگیتون زیبا 

سلام هر روزتون پر از آرامش