علی ضیا این عکس را از استانبول در اینستاگرامش منتشر کرد:

علی ضیا