اکبر عبدی و دخترش المیرا را در تصویر می بینید:

عبدی