علی عبدالمالکی خواننده معروف نسل جوان تصویری از خودش را استوری کرد و نوشت:

 

استوری قابل تامل عبدالمالکی