مهتاب کرامتی تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

 

مهتاب کرامتی