سپیده خداوردی تصویری از خود و پسرش را در صفحه شخصی اش منتشر کرد.

 

سپیده خداوردی