نوید محمدزاده با انتشار تصویر زیر در صفحه شخصی خود نوشت:

ناخدا

نوید محمدزاده