حامد کمیلی این تصویر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

حامد کمیلی