منوچهر هادی تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

منوچهر هادی