محسن تنابنده تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

روزهای ضبط پایتخت

محسن تنابنده