الهام پاوه نژاد تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

7سال پیش

هفت یا هفتاد؟

الهام پاوه نژاد