روشنک عجمیان تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

روشنک عجمیان