سپیده خداوردی این تصویر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

یک روز خوب

سپیده خداوردی