مارال فرجاد تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

مارال فرجاد