شاهرخ استخری تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

شاهرخ استخری