مهراب قاسم خانی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود استوری کرد.

1