میلاد کی‌مرام تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

میلاد کیمرام