نسرین مقانلو این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

همراه دوستان در فرودگاه کیش

برگشت به تهران

نسرین مقانلو