احمد مهرانفر تصویر زیر را در صفحه شخصی خود به اشتراک گذاشت.

احمد مهرانفر