احمد مهرانفر این عکس را در اینستاگرام خود منتشر کرد:

مهران فر