شهرزاد کمال زاده با انتشار این عکس در صفحه شخصی خود نوشت:

با رویاهات بخواب و با اهدافت از خواب بیدار شو ‌‌ 

 

شهرزاد کمال زاده