شراره رخام این تصویر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

شراره رخام