زهره فکور صبور با انتشار این عکس در صفحه شخصی خود نوشت:
گفتا خموش حافظ،کاین غصه هم سراید...

بعضی وقتا انقدر رنگ ها شادن که ادم غم ها شو فراموش میکنه

زهزه فکور صبور