نیکی مظفری تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

نیکی مظفری