شراره درشتی همسر مرحوم رضا ژیان ، بازیگری که از بیماری سرطان بهبودی پیدا کرده بود دوباره به علت این بیماری در بیمارستان سوئیس بستری شد.

این بازیگر در اینستاگرامش نوشت:

سوئیس ،زوریخ :

اسفند ۱۳۹۹

من از سرطان قویترم

اسرار ازل را

نه تودانی و نه من

وین حرف معما

نه تو خوانی و نه من

هست از پس پرده

گفتگوی من و تو

چون پرده بر افتد

نه تو مانی و نه من

حضرت خیام

ای کاشک تا زنده ایم با هم مهربون باشیم و به هم ابراز احساس کنیم