مهراب قاسم خانی تصویر زیر را در صفحه شخصی خود استوری کرد.

 مهراب قاسم خانی