بهاره افشاری با انتشار این عکس نوشت:

آرزوی محال ،محال نیست

بهاره افشاری