علی ضیا  تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

علی ضیا