زهره فکور صبور   تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

زهره فکور صبور