مهراب قاسم خانی تصویر زی را در صفحه شخصی خود استوری کرد.

1