شبنم فرشادجو تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

شبنم فرشادجو