فریبا نادری این عکس را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت:

امروز یه روزِ تازه است. لذت ببریم تا هستیم

فریبا نادری