بهرام رادان با انتشار این عکس نوشت:

بعضی جوابا سکوته〰️ سکوت محض تو یه ویس بلند بی صدا

بهرام رادان