امیرمحمد متقیان با انتشار این عکس نوشت:
کوه رو میذارم رو دوشم رخت هر جنگ رو میپوشم
موج رو از دریا میگیرم شیره سنگ رو میدوشم

 

رفیق شفیق عمو پورنگ در حال کوهنوردی /عکس