نقاشی زیبا از مرحوم انصاریان و مادرش را در ادامه خواهید دید.

انصاریان