پانته آ بهرام با انتشار این عکس در پستش نوشت:

ماسک دست ساز پانته آ بهرام در روز تولدش /عکس

بهار،تابستان،پاییز ،هوپ،١٤٠٠ امسالِ بیمارِ بی تیمار بی زمستان میرود تمام شود. اما اسفندِ قشنگِ من به هر رو، حال خوب کن است! اگر سالِ کم شادی ای داشتی شکر میکنی که تمام میشود و اگر روح ات راضی باشد از سالِ گذشته شکر میکنی که داشتی اش !

شکرانه ی من اما در این لحظه، داشتنِ اینهمه مهر و عشقِ بیدریغ است که هدیه گرفتم. پیامها ،دایرکتها ، تماسها، استوریها و صد البته فن پیجهای نازنینم که اغلب دخترانِ قشنگی هستند با آرزوهای زیبا و دلهای نَرم !

سپاس که قلبم را گرم کردید ، گرم 

(عکس کارِ پیام جان است و ماسک کارِ خودم. )