زهره فکور صبور با انتشار این تصویر در صفحه شخصی خود نوشت:

پوشش جالب زهره فکور صبور  /عکس

خورشید را باور دارم حتی اگر نتابد، به عشق ایمان دارم حتی اگر ان را حس نکنم، به خدا ایمان دارم حتی اگر سکوت کرده باشد، تا خدا هست جایی برای ناامیدی نیست...