مریم امیر جلالی با انتشار این تصویر در صفحه رسمی خود نوشت: 

روزگریم برتمامیه عزیزان‌ زحمتکش این‌حرفه مبارک

حال خوب این روزهای مریم امیر جلالی