شیوا خسرومهر تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

بعد از دیدن اجرای تئاتر

شماره معکوس

در کنار دوستان عزیز

تاریخ عکس ها : سه شنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۹

سالن مهر حوزه هنری تهران

جمعه ۱۵ اسفندماه ۹۹

 

شیوا خسرومهر