عکسی که نفیسه روشن در اینستاگرام منتشر کرده است. 

نفیسه روشن