احمد مهرانفر با انتشار این تصویر در صفحه شخصی خود نوشت:
کاش می توانستیم زندگی را دو بار تجربه کنیم

می رفتیم و دوباره بر می گشتیم

 

احمد مهرانفر