سامان صفاری تصویر زیر را در صفحه شخصی اش منتشر کرد و نوشت:

چراغ خاموش هم که بیای اونایی که باید بفهمن میفهمن ,

...آره

سامان صفاری