بهنوش طباطبایی تصویر نارنگی ، گربه ملوسش را منتشر کرد.

بهنوش طباطبایی