روشنک گرامی این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

روشنک گرامی