ساره بیات تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

ساره بیات