ماهور الوند با انتشار این عکس نوشت:

ماهور الوند

دلم برات تنگ شده بود آیینه جادویی.