فریبا طالبی و همسرش را در این تصویر مشاهده می کنید.

 فریبا طالبی