پدرام شریفی در توضیح این عکس نوشت:
هما و نادر
عکس از محمد اسماعیلی

عکس مربوط به سریال می خواهم زنده بمانم است.

می خواهم زنده بمانم